top of page

此时此地,当前的艺术和思想项目

 

                          认识一下 Here and Now 的 7 previous 版本。

         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_认识入选 2018 年新版的艺术家

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           https ://www.galeriablancasoto.com/aqui-y-ahora7

                       

Aquí y Ahora 1

Aquí y Ahora 1

Aquí y Ahora 2

Aquí y Ahora 2

Aquí y Ahora 3

Aquí y Ahora 3

Aquí y Ahora 4

Aquí y Ahora 4

Aquí y Ahora 5

Aquí y Ahora 5

Aquí y ahora 6

Aquí y ahora 6

Aquí y ahora 7

Aquí y ahora 7

bottom of page