top of page

何塞指导我们

UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN XVI
UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN XIV
UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN III
UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN VI
UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN VII
UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN VIII
UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN IX
UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN XV
Sin Título IV
Sin Título V

1986年

 

学习:

工业设计文凭。实验设计学院

马德里工业。

更多关于何塞·恩圭达诺斯

个展 

2015年                     《诱惑论》

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5cfa或艺术, 西班牙马德里。

2008           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         《外星沙漠》

                                布兰卡索画廊或艺术, 西班牙马德里。

2005           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         《梦语者》

                                布兰卡索画廊或艺术, 西班牙马德里。

个展 

2015年                     《诱惑论》

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5cfa或艺术, 西班牙马德里。

2008           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         《外星沙漠》

                                布兰卡索画廊或艺术, 西班牙马德里。

2005           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         《梦语者》

                                布兰卡索画廊或艺术, 西班牙马德里。

bottom of page