top of page

何塞指导我们

Sin Título (Paris)
Sin Título (Masp IX)
SESC Pompeia I
Sesc Pompeia III
Sin Título
MASP I
MASP III
Teatro Oficina
Whitney III
Sin Título

1986年

 

学习:

工业设计文凭。实验设计学院

马德里工业。

更多关于何塞·恩圭达诺斯

个展 

2015年                     《诱惑论》

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5cfa或艺术, 西班牙马德里。

2008           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         《外星沙漠》

                                布兰卡索画廊或艺术, 西班牙马德里。

2005           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         《梦语者》

                                布兰卡索画廊或艺术, 西班牙马德里。

集体展览

2010                     10年

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5a 西班牙.

 

bottom of page